INOVAČNÍ PROGRAMY PODLE SEKCE

 

B&Bartoni ve spolupráci s Rozvojovým fondem Evropské unie pracuje na vývoji metod a postupů souvisejících s naší průmyslovou výrobou a školením zaměstnanců. Podívejte se na naše inovační projekty řezného průmyslu níže:

 

Inovace keyboard_arrow_right

 Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací a účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh. 

Aplikace keyboard_arrow_right

 

Hlavním cílem programu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích. Specifická pozornost bude věnována výzkumu v oblasti průmyslových výzev a klíčových technologií (KETs), které mají značný potenciál pro urychlení modernizace firemní základny i pro vznik nových aplikačních oblastí a průmyslových odvětví. 

 

 

 

Marketing keyboard_arrow_right

 

Cílem programu je posílení růstových motivací MSP, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich včetně podpory zapojování do mezinárodních programů. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

 

Potenciál keyboard_arrow_right

 

Cílem programu je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Program si dále klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje, a trvalé zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky. Výsledky projektu by měly mít předpoklad pro tržní uplatnění.

 

Epsilon keyboard_arrow_right

 

Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. To pomůže udržet si a rozvíjet celosvětové postavení v technologiích, výzkumu, vývoji a inovacích, o něž se opírá konkurenceschopnost v řadě stávajících, ale i vznikajících průmyslových a dalších odvětvích.

 

Projekt č TH03010262 – Vývoj hořáků společnosti B&Bartoni, spol. s r.o.

 

Školení zaměstnanců keyboard_arrow_right

 

Cílem programu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce, zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.